Termes i condicións

AVÍS LEGAL

Propietat intel·lectual

El lloc web www.graust.com i els seus continguts (vg, textos, imatges, so, animacions, vídeo i la resta dels continguts d’aquesta web) són propietat de Grau Sistemes Tèrmics, S.L. o terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Grau sistemes Tèrmics, S.L. Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel.lectual registrats per Grau Sistemes Tèrmics, S.L. o de terceres persones que han donat una llicència o autoritzat a Grau Sistemes Tèrmics, S.L., i queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d’explotació sense l’autorització expressa de Grau Sistemes Tèrmics, S.L. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d’aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés de Grau Sistemes Tèrmics, S.L. llevat que s’indiqui expressament una altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l’ús i visualització dels mateixos des d’un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts de Grau Sistemes Tèrmics, S.L. per la legislació vigent. Grau Sistemes Tèrmics, S.L. es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcial o totalment, continguts d’aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la publicació de forma transitòria o definitiva.

Informació addicional

Per a la seva comoditat, aquest lloc conté enllaços d’hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Us recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Grau Sistemes Tèrmics, S.L. no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap tipus d’associació entre Grau Sistemes Tèrmics, S.L. i els seus titulars. Excepte autorització expressa del Grau Sistemes Tèrmics, S.L. es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens a Grau Sistemes Tèrmics, SL. De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

Grau Sistemes Tèrmics, S.L.

C/ Mestre Toldrà, 32 – 17800 OLOT (Girona)

+34 972 268 964

E-mail: info@graust.com

Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets descrits amb anterioritat dirigint-se a l’adreça electrònica info@graust.com comunicant com desitja que siguin tractades les seves dades. Les dades de caràcter personal facilitades per vostè en comunicar-se amb nosaltres s’emmagatzemaran a l’arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de Grau sistemes Tèrmics, S.L. amb la finalitat de poder prestar els serveis comercials, consultes i altres gestions que es poden realitzar a la nostra web. L’entrada de dades errònies o incomplertes als formularis posats a la seva disposició pot impedir-nos contactar amb vostè. Es pressuposa que vostè s’assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar-les sota les condicions esmentades. L’informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això atès que estableix la Secció 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Amb l’objectiu de rebre els màxims serveis possibles, l’Usuari autoritza expressament que Grau Sistemes Tèrmics, S.L. a pugui remetre-li la informació dels seus serveis o productes, així com cedir les seves dades de caràcter personal a terceres persones o empreses que col.laborin amb Grau Sistemes Tèrmics.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

Les presents clàusules són d’aplicació a qualsevol contracte de compra- venda o de prestació de servei celebrat entre GRAU SISTEMES TÈRMICS, SL (en endavant anomenat GRAU) i terceres persones, ja siguin físiques o jurídiques (en endavant denominades indistintament CLIENT). Els serveis prestats o material venut, independentment de la seva denominació específica, seran denominats en aquestes condicions generals com “serveis” o “equips”, segons el cas.

2. PREUS, OFERTES I COMANDES

Els continguts dels nostres catàlegs i tarifes són orientatius i podran ser modificats sense previ avís. Les ofertes estan sempre condicionades a la posterior acceptació de GRAU de la corresponent comanda. El Client manifesta haver escollit els equips sota la seva responsabilitat, que ha comprovat prèviament el seu funcionament i manifesta conèixer i reconeix la idoneïtat i adequació per la finalitat que serà destinat; i renúncia a qualsevol reclamació davant GRAU en aquest sentit. Qualsevol condició consignada del comprador en la comanda que no s’ajusti a les condicions generals de venta es considerarà nul·la, excepte que consti expressament en la confirmació de comanda per escrit. Tots els impostos actualment en vigor i els que en el futur haguessin d’aplicar-se a la venda dels nostres equips i materials en la data d’entrega dels mateixos, seran a compte del comprador.

3. ANUL·LACIÓ DE COMANDES

GRAU es reserva el dret d’anul·lar les comandes pendents d’enviament, quan el comprador hagi incomplert total o parcialment contractes anteriors. No podrà anul·lar-se una comanda en els següents casos: Quan es tracti d’unitats especials i s’hagi començat la construcció. Quan s’hagi realitzat l’expedició.

4. CONDICIONS D’ENTREGA

La mercaderia entregada s’entén a sobre camió o al nostre magatzem, excepte ofertes amb condicions especials i cessa la nostra responsabilitat des del moment en què es disposa la mercaderia en mans del transportista. El fet de contractar transport i bonificar el seu import no suposa l’acceptació dels riscs del mateix. GRAU entregarà els equips en perfecte estat, no obstant, el Client, a la recepció de la mateixa, haurà d’assegurar- se de la conformitat i de l’estat del material encara que es trobi envelada o encofrada, firmant el corresponent albarà d’entrega si està conforme. Si hi hagués cap discrepància amb el material, el Client haurà de notificar- ho de forma immediata a GRAU. Un cop acceptada la mercaderia el client no podrà reclamar a GRAU cap discrepància referent a la quantitat i qualitat. Les condicions de transport en general i entrega de material es deixaran a elecció de GRAU. Les comandes confirmades podran subministrar-se en entregues parcials, excepte en indicacions especials del comprador.

5. TERMINIS D’ENTREGA

Els terminis d’entrega indicats en les nostres confirmacions de comanda tenen caràcter orientatiu. El seu incompliment no serà causa de cap reclamació per part del comprador.

6. FACTURACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT

La facturació dels equips es realitzarà, excepte si fos pactat en un altre sentit, a la sortida de la mercaderia dels magatzems de GRAU. La facturació dels serveis es farà una vegada efectuat el servei. La factura serà abonada al comptat o mitjançant transferència bancària, excepte acord exprés entre les dues parts. GRAU es reserva la possibilitat d’exigir el pagament amb anterioritat al subministrament o l’entrega de garanties addicionals, en cas de clients nous o de clients de solvència qüestionada a judici de GRAU.El pagament s’efectuarà a la nostra seu. La data d’emissió de la factura determina el venciment i l’inici de l’obligació per part del comprador de procedir al seu pagament. El comprador sempre ha de pagar la seva factura en la totalitat, en cap cas es podran realitzar pagaments parcials, reduir quantitats per possibles reclamacions ni realitzar compensacions, excepte amb autorització expressa i per escrit del venedor. Una vegada acceptada la mercaderia el comprador accepta els preus especificats a l’albarà d’entrega o factura. El retràs del pagament pactat determinarà el debanat d’una indemnització del 12% sobre l’import impagat, enconcepte de danys i perjudicis, i a més un interès de demora de l’1% mensual. GRAU es reserva el dret a reclamar altres danys i perjudicis addicionals. GRAU es reserva la propietat de domini del material entregat, fins que el comprador hagi satisfet íntegrament el seu import.

7. GARANTIA

Tots els nostres materials tenen una garantia diferent definida pel fabricant des de la data de venda, cobreix tots els defectes de fabricació i serà necessària la intervenció del defecte pel nostre departament Tècnic. Les garanties seran aquelles especificades als certificats de garantia que GRAU emeti, així com les imposades per la legislació vigent.

8. INSOLVÈNCIA DEL CLIENT

La sol·licitud o declaració de concurs de creditors del CLIENT ja sigui necessari o voluntari, sense que la mercaderia hagi sigut abonada, facultarà a resoldre el contracte i recuperar el domini dels equips.

9. RESERVA DE DOMINI I PACTE RETRACTE CONVENCIONAL

La transmissió del domini dels equips queda condicionada al pagament total del preu pactat i dintre dels venciments acordats, no perfeccionant- se fins que s’hagi desemborsat la totalitat. Fins que no es produeixi el desembors total del facturat, el client rebrà l’equip en concepte de dipòsit, assumint la responsabilitat de totes les despeses provinents de la possessió i ús. La pèrdua, desaparició o destrucció total o parcial de la maquinària o instal·lació no eximeix al CLIENT de l’obligació de pagar el preu convingut en els terminis senyalats, reservant-se GRAU les accions legals pertinents. Per tant GRAU es reserva la propietat dels equips fins que s’efectuï el pagament total del preu en la forma estipulada, als efectes contemplats en l’article 1.507 del Codi Civil. Mentre no adquireixi la propietat, el Client respon de tots els danys i perjudicis que s’ocasionin en l’equip venut, inclús fortuïtament. Conforme a l’article 1.510 del Codi civil GRAU podrà exercitar la seva acció contra tot posseïdor que porti el seu dret del Client, encara que no s’hagi fet menció al pacte contingut en la present clàusula. Pel compliment d’aquesta clàusula, el Client autoritza GRAU a entrar als locals i utilitzar tots els mitjans necessaris per efectuar la retirada de l’equip. La recuperació de l’equip per part de GRAU podrà fer-se sense necessitat d’exercici d’acció judicial, per pròpia decisió, sent a compte del client totes les despeses originades.

10. DEVOLUCIONS

No s’admeten devolucions sense prèvia autorització per escrit, deduint-se del seu import un percentatge no inferior al 10% en concepte de recepció, inspecció i demèrit. El termini màxim per efectuar una devolució serà de 10 dies a comptar des de l’entrega de la mercaderia. Tots els materials retornats han d’arribar lliures de ports.

11. CLÀUSULA DE LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les seves dades han estat incorporades a un fitxer informatitzat sota la responsabilitat de GRAU SISTEMES TÈRMICS, SL, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, C/ Mestre Toldrà, 32 17800-Olot (Girona). Així mateix, presta el seu consentiment perquè totes les dades personals que sorgeixin al llarg de la relació comercial, puguin ser tractades i cedides a altres entitats amb les que GRAU SISTEMES TÈRMICS, SL concerti directa o indirectament la prestació d’un servei relatiu a les seves funcions legítimes.

12. JURISDICCIÓ

Per resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació dels contractes que celebrin les parts, amb renúncia del seu propi fòrum i domicili es sotmeten a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que se li encarrega la designació de l’arbitre i l’administració de l’arbitratge, obligant-se les parts des d’ara al compliment de laude, sense perjudici de la jurisdicció als jutjats d’Olot quan correspongui, amb renúncia al seu propi fur i domicili pel cas que fos diferent.

Sobre els preus indicats es carregarà l’IVA corresponent. Especificacions i preus subjectes a modificacions sense previ avís.

Desplaça cap amunt