Politiques de privacitat

Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la vostra disposició la informació següent:

El Responsable del tratamiento de sus datos es Grau Sistemes Tèrmics, S.L, con CIF: B17245721 y domicilio en Olot, C/ Mestre Toldrà, 32 Pol.Ind.Les Mates – CP 17800. Le informamos que trataremos la información que usted nos facilite con el fin de El Responsable del tractament de les vostres dades és Grau Sistemes Tèrmics, SL, amb CIF: B17245721 i domicili a Olot, C/ Mestre Toldrà, 32 Pol.Ind.Les Mates – CP 17800. Us informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu la supressió.

No comunicaremos sus datos. Le informamos que usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar No comunicarem les vostres dades. Us informem que vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits . En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Desplaça cap amunt