Alta client

Alta Client

Formulari Alta Client

DADES PERSONALS

Amb la finalitat de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades es Grau Sistemes Tèrmics SLU, amb CIF: B17245721 i domicili a Olot, C / Mestre Toldrà, 32 Pol. Ind. Les Mates - CP 17800. A Grau Sistemes Tèrmics SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Així mateix, les dades facilitades podran ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials sobre productes o serveis del seu interès. L'informem que el consentiment per a l'ús de les seves dades per a aquesta finalitat és independent del consentiment atorgat per a la finalitat principal, de manera que vostè pot no acceptar-la.

 

Les dades personals proporcionades es conservessin mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i, en tot cas, durant els terminis de temps exigits en la normativa legal vigent. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat atorgat al final d'aquest document.

Les dades facilitades podran ser comunicades a terceres empreses subcontractades per Grau Sistemes Tèrmics, S.L.U per a la prestació de serveis de gestió administrativa, comptable o fiscal. Tots els nostres proveïdors de serveis disposen de compromisos de confidencialitat signats.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Grau Sistemes Tèrmics, S.L.U estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Grau Sistemes Tèrmics, S.L.U deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

GRAUST

Jo, atorgo el meu consentiment al tractament de les meves dades i a les dades del qual sóc responsable en els termes de la present carta.

 

 

 

 

REFERÈNCIA DE L’ORDRE DE DOMICILIACIÓ

A OMPLIR PEL CREDITOR

Identificador del creditor: ES49000B17245721
Nom del creditor: GRAU SISTEMES TÈRMICS S.L.U
Direcció: C/ MESTRE TOLDRÀ, 32
Codi Postal – Població: 17800 - OLOT
Província – País: GIRONA - SPAIN

 

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per realitzar càrrecs a la compte d’aquest i a l’entitat per efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigintse a la seva entitat financera.

A OMPLIR PEL DEUTOR

 

 

 

 

Per finalitzar el procés, si us plau, assegura't que totes les dades introduïdes són correctes i completes. Un cop verificades, prem el botó "ENVIAR" situat a la part inferior dreta del formulari. 

Com el nostre equip tècnic ET pot ajudar

Desplaça cap amunt